AKTUALNOŚCI

Regulamin uczestnictwa w akcji Philips

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI KUPONY LOJALNOŚCIOWE W KINACH KINADS

§ 1

[Definicje]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Kupon Lojalnościowy w kinach Kinads ( = Program Lojalnościowy) – pogram lojalnościowy, w ramach którego w związku z nabyciem określonych produktów – bilety do kina albo zakupy w barach kinowych za min.12 zł brutto, zostaną przyznane kupony oraz naklejki, które można wymieniać na kod uprawniający do zniżki na zakup produktów marki Philips. Zakupów można dokonywać na stronie https://www.philips.pl/sklep/PL_KINADS . Kod uprawnia do jednorazowych zakupów i zniżki do 40%.

2. Organizator – KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adres: Aleja Wilanowska 67D/8, 02-765 Warszawa, NIP 5213718497, REGON 3635019270, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000595235.

3. Kina Kinads – dotyczy wybranych kin. Lista kin w trakcie akcji może ulec zmianie.

4. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w Kupony Lojalnościowe w kinach Kinads .

5. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła Produkt osobiście w celu niekomercyjnym, do użytku własnego.

6. Produkty – bilety zakupione w kinach Kinads, zakupy w kawiarniach kina za kwotę min. 12 zł brutto.

7. Kupony i naklejki – rozdawane w kasie kin do zakupionych biletów. Jeden zakupiony bilet uprawnia do otrzymania jednej naklejki. Jeden zakup w kawiarni kina za kwotę min.12 zł brutto uprawnia do otrzymania jednej naklejki.

8. Nagroda – kod zniżkowy uprawniający do zniżki, nawet do 40%, na produkty marki Philips dostępne na platformie zakupowej https://www.philips.pl/sklep/PL_KINADS

§ 2

[Postanowienia Ogólne]

1. Kina Kinads działają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Kupony lojalnościowe w kasach kinach działają do 1.03.2018. lub do wyczerpania zapasów.

§ 3

[Zasady uczestnictwa w akcji Kupony lojalnościowe w kinach Kinads ]

1. W akcji Kupony lojalnościowe w kinach Kinads mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki wskazane w definicji Uczestnika zamieszczonej w Regulaminie.

2. W Programie Lojalnościowym nie uczestniczą: pracownicy Organizatora oraz Koordynatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, dzieci przysposobione.

§ 4

[Zasady przyznawania i gromadzenia naklejek]

1. Każdy Uczestnik ma prawo gromadzenia naklejek oraz wymiany ich na Nagrody w kasie kina.

2. Uczestnik otrzymuje 1 naklejkę w zamian za zakup jednego biletu w kinach Kinads albo za zakup w kawiarni kinowej za min.12 zł brutto

3. Naklejki i kody naliczane w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów na gotówkę jest zakazana.

§ 5

[Zasady przyznawania i wydawania Nagród]

1. Organizator Programu zobowiązuje się wymieniać kupony na nagrody w przypadku jeśli uczestnik zbierze 6 naklejek.

2. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 6

[Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@kinads.pl. Warunkiem złożenia reklamacji, której przedmiotem są naklejki jest posiadanie paragonu dokumentującego zakup Produktów.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia, tj. daty doręczenia listu lub wysłania wiadomości e-mail. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy informowani będą pisemnie lub mailowo.

3. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator będzie rozpatrywał tego typu reklamacje w oparciu o zasady wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie jego zobowiązań wobec Uczestnika, wynikających z Regulaminu.

§ 7

[Zmiany Regulaminu oraz zakończenie Programu Lojalnościowego]

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Stosowna informacja o zmianach będzie także każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.kinads.pl/regulamin

§ 8

[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, Koordynatora oraz na stronie www.kinads.pl/regulamin .

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin stanowi pełny i wyczerpujący opis zasad funkcjonowania programu lojalnościowego pod nazwą „Kupony lojalnościowe w kinach Kinads”

4. Regulamin wszedł w życie w dniu 2.11.2017